สุรินทร์ เน้น “ด่านชุมชน” เฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ และขับรถเร็ว ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

Spread the love

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในการประชุม ศปถ.จังหวัดสุรินทร์ว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก จึงเน้นย้ำลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะผู้ที่เมาสุรา และขับรถเร็ว จึงกำชับให้เฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมกับสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่ง ประสานความร่วมมือการส่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน กรณีพบอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าที่กฏหมายกำหนด โดยบูรณาการข้อมูลและดำเนินการสอบสวนเชิงลึก รวมถึงกลุ่มผู้จำหน่ายและผู้ปกครองด้วย


นอกจากนี้ ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร) ที่ให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ให้ควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี


ตลอดจนในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านให้ “ด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือน ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
และรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เป็นต้น


สำหรับสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ยอดสะสม 3 วัน (11-13 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง บาดเจ็บ 21 ราย (ชาย 14 ราย หญิง 7 ราย) และเสียชีวิต 5 ราย (ชาย 5 ราย)