จ.สุรินทร์ รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ มีประชาชนทยอยเดินทางมารับสมัครอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน โดยที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่รับสมัคร ซึ่งภายหลังได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พบมีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดให้ประชาชน ได้สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 7 กลุ่มงาน ดังนี้  

1.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการรักาความปลอดภัย สังเกตุบุคคลต้องสงสัย การช่วยงานจราจร  

2.งานแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและประสานงานในการให้บริการทางการแพทย์ 

 3.งานการขนส่ง มีหน้าที่ช่วยเหลือในการขนส่งมวลชน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  

4.งานบริการและส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ ให้บริการอาหาร น้ำ เครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือบริการในเรื่องต่างๆ 

 5.งานนิทรรศการและพิธีการ มีหน้าที่ช่วยเหลือในการจัดพิธีกร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

6.งานโยธา มีหน้าที่ จัดสถานที่ ประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมให้ดูสวยงาม ถูกต้อง และเหมาะควร และ  

7.งานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง การลดและคัดแยกขยะชุมชน การกำจัดผักตบชวา โครงการปลูกต้นไม้สวยงาม เป็นต้น

ทั้งนี้ จิตอาสาเฉพาะกิจฯ สามารถเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จังหวัดจัดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ และการสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ http://bora.dopa.go.th โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป