กระทรวงเกษตรฯ เซท ซีโร่ นมโรงเรียนทั้งระบบก่อนเปิดเทอม

Spread the love

กระทรวงเกษตรฯ Set Zero นมโรงเรียนทั้งระบบ กระจายอำนาจในการจัดสรรโควต้าลงกลุ่มพื้นที่ หวังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนมโรงเรียนก่อนเปิดเทอมนี้

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ นั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เร่งประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 4 เมษายน 2562

“ระบบและกลไกใหม่นี้เน้นการกระจายอำนาจการจัดสรรโควต้าลงกลุ่มพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และลดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ องค์กรเกษตร สหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เข้าใจและกังวล สามารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ได้” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

โดยที่ประชุมมีการพิจารณา 3 ประเด็นหลัก คือ

1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนทุกระดับกลุ่มพื้นที่

2) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและภารกิจของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในแต่ละปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินในปี 2562 เดือนเมษายน – กันยายน ประมาณ 103,762,500 บาท และในปี 2563 ประมาณ391,573,800 บาท และ

3) แผนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวางแผนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้าน นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการที่กรมปศุสัตว์จะดำเนินการต่อจากนี้คือ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปี 2562 และจัดการประชุมชี้แจงหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ทั่วประเทศในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิรูปโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และจะจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มพื้นที่ (5กลุ่ม) โดยมีปศุสัตว์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมทันวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562