ผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ หารือกำหนดแนวทางด้านการพัฒนาแรงงาน

Spread the love
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ (กพร.ปจ.สร.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุรินทร์ (กพร.ปจ.สร.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบสถานการณ์แรงงานและความต้องการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด และพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นายชาติชาย สุจินพรัหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่าในการประชุมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางด้านการพัฒนากำลังแรงงานในจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรกำหนดหลักสูตรการพัฒนากำลังแรงงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังแรงงานต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ควรมีการประสานแผนงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี่คณะอนุกรรมการยังได้เสนอแนวทางทางที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความรู้ให้กำลังแรงงานด้านด้านเทคโนโลยีการเกษตร การทำเกษตรปราณีต การทำเกษตรปลอดสารเคมี การทำเกษตรแม่นยำ การส่งเสริมสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวนวัตวิถี เป็นต้นซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จะได้ดำเนินการตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการได้มีมติและข้อเสนอแนะนำไปบรรจุในแผนและดำเนินการให้ผลเป็นรูปธรรมต่อไป