Spread the love

กกต.สุรินทร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเชิงสมานฉันท์ มีผู้สมัคร เข้าประชุมส่วนน้อย มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังเท่านั้น


ที่ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล ผอ.กกต.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือตั้งจังหวัดสุรินทร์เขตเลือกตั้งที่1-8  ของจังหวัสุรินทร์

ซึ่งสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้นโดยมีตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.และผู้ช่วยหาเสียงทั้ง8เขตเลือกตั้งมาร่วมกิจกรรม ร.ต.อ.นิยม  เพ็ชรโกมล   ผอ.สนง.กกต.จ.สุรินทร์   กล่าวว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำนดให้วันที่ 3-7 เมษายน 2566 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในวันอาทิตย์ที่14 พฤษภาคม2566   เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์  รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง8 เขตเลือกตั้ง   ซึ่งการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยด้วยดี

สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ดังนี้เขตเลือกตั้ง ที่1  มีผู้สมัครจำนวน13 คน   เขตเลือกตั้งที่2มีผู้สมัครจำนวน12คน   เขตเลือกตั้งที่3มีผู้สมัครจำนวน13คน   เขตเลือกตั้งที่4ผู้สมัครจำนวน13คน   เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ี5มีผู้สมัครจำนวน13คน   เขตเลือกตั้งที่6มีผู้สมัครจำนวน13คน   เขตเลือกตั้งที่7มีผู้สมัครจำนวน13คน   เขตเขตเลือกตั้งที่8มีผู้สมัครจำนวน11คน  มีจำนวนผู้สมัครทั้ง8เขตรวมทั้งสิ้น100คน   จากจำนวน14พรรคการเมือง

ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ให้มีการหาเสียงเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์และให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งพี่น้องประชาชนทีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้พึงระมัดระวังประฏิบัติและไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกระทำความผิดต่่อกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งนี้เป็นไปด้วยสุจริตโปร่งใส เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฏหมาย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตังจังหวัดสุรินทร์  ทั้ง8 เขตเลือกตั้งในครั้งนี้โดยมีตัวแทนพรรคการเมืองและผู้สมัครได้เข้าร่วมประชุม จำนวน14 พรรคการเมืองทั้ง8 เขตเข้าร่วมประชุม

และการประชุมในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เข้าสังเกตุก็พบว่า บรรดา ผู้สมัคร ที่เป็นที่คุ้นเคย ของประชาชน หรืออดีต ส.ส. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และมีผู้สมัครหน้าใหม่บางราย เข้าร่วมประชุม ส่วนใหญ่ผู้สมัคร เขตเลือกตั้ง ต่างๆ มีการส่งตัวแทนผู้สมัคร เข้าร่วมในการประชุมแทน มีเพียงนายครูมานิตย์   สังข์พุ่ม  อดีตส.ส.สุรินทร์  เขตเลือกตั้งที่5 พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมประชุม