“โคราช” ยืนยันความพร้อมสู่ศูนย์กลางการจัดงานประชุมระดับภูมิภาค 
AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit พฤศจิกายนนี้!

Spread the love
โคราช” ยืนยันความพร้อมสู่ศูนย์กลางการจัดงานประชุมระดับภูมิภาคAGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit พฤศจิกายนนี้!

โคราช” ยืนยันความพร้อมสู่ศูนย์กลางการจัดงานประชุมระดับภูมิภาคAGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit พฤศจิกายนนี้!

กระตุ้นการตื่นตัวของตลาดเกษตรกรรมพืชสวนพืชไร่ในภูมิภาคเอเชียส่งท้ายปี 2564


วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน (ประเทศไทย) ร่วมด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งจังหวัดนครราชสีมา ประกาศความพร้อมของการจัดงานประชุมและสัมมนาระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ทั้งในรูปแบบการฟังสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ณ จัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยของประเทศไทย ตลอดจนการถ่ายทอดงานสัมมนาสดจากประเทศไทยสู่นานาประเทศผ่านระบบออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม DLG CONNECT เพื่อขยายช่องทางการเข้าชมงานให้หลากหลาย และตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแต่ยังไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเดินทางต่างๆ ในปัจจุบัน
งานประชุมและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit พร้อมนำเสนอระบบนวัตกรรมทางการเกษตรและบริการที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาการผลิตให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุติมากกว่า 80 ท่านจากนานาประเทศที่พร้อมมาแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

โดยมีธีมการจัดงานในหัวข้อ “ระบบการผลิตอาหารอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” พร้อมด้วยบริษัทชั้นนำร่วมจัดแสดงบูธเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น CLAAS , Varuna AI & Robotics Ventures, Gessner Industries, Planet ฯลฯ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากกว่า 200 ราย ทางคณะผู้จัดเชื่อมั่นว่า AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาตลาดเกษตรกรรมในภูมิภาค เพื่อให้ตลาดเกษตรกรรมไทยกลับมาตื่นตัวและผลักดันการผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยมีกำหนดการจัดงานกลางเดือนพฤศจิกายนนี้

รายชื่อวิทยากร

ไฮไลท์หัวข้อสัมมนา จากวิทยากรชาวไทยที่น่าสนใจ


• วิธีเปลี่ยนระบบอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ – มุมมองและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย
บรรยายโดย คุณระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ – รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สถานการณ์ทางการค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของไทย
บรรยายโดย คุณอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์ – นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
• สถานการณ์ทางการค้าและการพัฒนาด้านการเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส – นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
• ความสำคัญและข้อจำกัดของการเกษตรแม่นยำในการผลิตผลไม้เมืองร้อนและสมุนไพรในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ – คณะกรรมการบริหาร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
• อนาคตของเทคโนโลยีการเกษตรผ่านความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน
บรรยายโดย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ – ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• การถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัลทางการเกษตร
บรรยายโดย ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร – ผู้อำนวยการ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

งานประชุมและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ทั้งในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้า ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา และการรับชมงานสัมมนาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ DLG CONNECT

มาตรการป้องกันโควิดในงาน

มาตรการการป้องกันโควิด-19 ในงานเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาได้ทาง www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit ซึ่งบัตรเข้าชมงานเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ติดตามข่าวสารการจัดงานและร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเข้าชมงานฟรีได้ทาง Facebook Fan page: https://www.facebook.com/agritechnica.asia/ และ https://www.facebook.com/hortiasiapage/ หรือสำหรับการเข้าชมงานแบบองค์กรหรือหมู่คณะ กรุณาติดต่อ 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)


ฝ่ายสื่อสารการตลาด กรุณาติดต่อ communications@vnuasiapacific.com หรือ โทร 02-1116611 ต่อ 330-331 (วีเอ็นยูฯ)
เว็บไซค์หลักของงาน www.agritechnica-asia.com/regional-summit | www.horti-asia.com/regional-summit