จังหวัดสุรินทร์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโคนม โคเนื้อ กระบือ

Spread the love


เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์ พบการรายงานการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ใน
โคนม โคเนื้อ กระบือ อย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปในวงกว้าง ซึ่งพาหะหลัก คือแมลงดูดเลือด ยุง เห็บ เหลือบและแมลงวัน เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดให้สงบลงอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดและแพร่กระจายโรคลัมปี สกิน


ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อ ๑ กำหนดให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดสุริ่นทร์ เป็นเขตโรคระบาด
ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ชนิดสัตว์ควบคุม โคนม โคเนื้อกระบือ
ข้อ ๒ เมื่อได้มีการกำหนดเขตโรคระบาดขึ้นแล้ว เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๑ ๑๔ ๑๖ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยสังเขป คือ
ข้อ ๒.๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตแพทย์ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด มีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ และในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึง
ข้อ ๒.๒ กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วย หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง
หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตายไว้ในเขตตามวิธีที่กำหนด
ข้อ ๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคนม โคเนื้อและกระบือ หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า-ออก หรือผ่านในเขตนั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น


เจ้าของสัตว์ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘