สุรินทร์ปิดหมู่บ้านเพิ่มหลังพบคนในหมู่บ้านเสี่ยงสูงกว่า 200 คน

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ปิดหมู่บ้านสายสนอง ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี หลังพบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 264 คน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากอำเภอชุมพลบุรี ว่า หมู่บ้านสายสนอง หมู่ที่ 5 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้านจำนวน 264 ราย จึงเสนอขอความเห็นชอบเพื่อมีคำสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ หมู่บ้านสายสนอง หมู่ที่ 5 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยา เวชภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยให้นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และมอบหมายให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพร้อมผู้เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคฯ อย่างเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่กินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนด