สุรินทร์ปิดอีกหนึ่งหมู่บ้าน บ้านทัพค่าย หลังพบกลุ่มเสียงสูง

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์สั่งปิดบ้านทัพค่าย ตำบลชุมพลบุรี หลังพบผู้ติดเชื้อ 8 ราย

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากอำเภอชุมพลบุรี ว่า หมู่บ้านทัพค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้านอีกเป็นจำนวนมาก จึงเสนอขอความเห็นชอบเพื่อให้มีคำสั่งปิดหมู่บ้านดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่หมู่บ้านทัพค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยา เวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยให้นายอำเภอชุมพลบุรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และพิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่และมอบหมายให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะ ที่ผ่านจุดตรวจคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งก่อนกำหนด