เตรียมจ่ายเงินประกันฯ ผู้ปลูกมันสำปะหลัง เริ่ม 1 ธ.ค. นี้

Spread the love

ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ในวันที่ 1 ธ.ค. 63 นี้ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคามันสำปะหลังตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จะใช้เกณฑ์ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยเกษตรต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์ประกันรายได้ในโครงการนี้ โดยมีระยะเวลาใช้สิทธิ์ตามช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ