จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟเพื่อน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราชวันนี้

Spread the love

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟเพื่อน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันปิยมหาราช

วันนี้ ( 23 ต.ค. 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสุรินทร์ ทหาร ตำรวจ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กวาดถนน ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟสุรินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อาทิ ทรงยกเลิกระบบไพร่ ระบบทาส ทรงยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัย ส่งเสริมการศึกษา โดยจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ทั้งทรงปฏิรูปการปกครองการบริหารแบบใหม่ แบ่งงานต่างๆ ออกเป็นกระทรวง จัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพ ทรงปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตร การอนามัย การสาธารณูปโภค และที่สำคัญมีการสร้างถนน ทางรถไฟ การใช้โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า และการประปา

ตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งมั่นด้วยการ ทำความดี ด้วยหัวใจ และให้ประชาชน หน่วยงานราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองน่าอยู่ สะอาด เกิดความสวยงาม สร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่ที่สาธารณะ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วน

////////////////////// ประนนท์ ไม้หอม /ส.ปชส.สุรินทร์/รายงาน