พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ นำทีมชั่งตวงวัดออกตรวจสอบและ ป้องปรามการกระทำผิด การจำหน่ายสินค้าก่อนเทศกาลกินเจ

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานชั่ง ตวง วัด เขต 2-3 สุรินทร์ โดยนายทัศนัย สายแสงจันทร์ หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-5สุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตรวจสอบการจำหน่ายผัก ผลไม้ อาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ที่มีความจำเป็นในเทศกาลกินเจ ทั้งการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ตวง วัด การจำหน่ายสินค้าบรรจุหีบห่อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลกินเจ 17 – 25 ตุลาคม 2563 นี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ผู้ประกอบการจำหน่ายผัก มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ยกเว้น ผู้ประกอบการผลไม้ มีการปิดป้ายแสดงราคาไม่ชัดเจน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 จำนวน 2 รายๆ ละ 1,000 บาทสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด จำนวน 438 เครื่อง ถูกต้อง 437 เครื่อง ไม่ถูกต้อง 1 เครื่อง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดเครื่องชั่ง และเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 79 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท โดยภาพรวมราคาพืชผักยังค่อนข้างทรงตัว ปริมาณสินค้ามีเพียงพอ แต่ภาวะการซื้อขายยังค่อนข้างซบเซา ซึ่งอาจเป็นผลจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่จำเป็น


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์