วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Spread the love

ด้วย จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติและหน้าที่ต้องปฏิบัติ
2.1 คุณสมบัติ
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 เพศชายหรือหญิง
2.1.3 อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
2.1.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.1.5 มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
2.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดย
อนุโลม ฯลฯ

โหลดเอกสาร