สุรินทร์ยังคงปิดโรงแรมที่พักในเขตชายแดนยาวถึง 30 เมษายน

Spread the love

ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งเรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในภาพรวมของประเทศ ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย ประกอบกับในช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดด่านผ่านแดนมีการปิดการสัญจรห้ามบุคคลสัญจรผ่านแดน ส่งผลให้ในแต่ละวันมีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวนมากเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอกับเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผ่านแดนกลับไปยังประเทศกัมพูชา และมีข้อมูลว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก่อนช่วงเวลาเคอร์ฟิว และเข้าพักตามโรงแรมสถานที่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอใกล้เคียง คือ อำเภอปราสาท พนมดงรัก สังขะ และบัวเชด

ทั้งนี้เมื่อผลระยะเวลาเคอร์ฟิวแล้วจะได้เดินทางต่อไปถึงด่านชายแดนช่องจอมได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งแรงงานชาวกัมพูชาดังกล่าว เดินทางมาจากหลายพื้นที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์จึงมีมติเห็นชอบในที่ประชุมให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 เมษายน 2563 ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง ประสาท พนมดงรัก สังขะ และบัวเชด ดังนี้

1.โรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2543 ทุกประเภท

2. สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

กรณีโรงแรมหรือสถานที่พักฯ ที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และเพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ออกจากห้องพักให้อำเภอทราบ หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

#เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
#savesurin