อำเภอปราสาทดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึลกงช่วงที่หนึ่งแล้ว

Spread the love

ผลขุดลอกต่างตอบแทนอ่างฯ อำปึลกง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ส่งมอบแล้ว 1 ส่วน ได้ปริมาตรดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร กำลังดำเนินการขุดอีก 1 ส่วน และประกาศสรรหาผู้ประสงค์จะทำการขุดลอกเพิ่มอีกส่วน

นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึลกง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโคบริโภคให้แก่ราษฎร บ้านอำปึลกง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ หน่วยจัดที่ดินเพื่อประชาชน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ได้สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดดลอกฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 209,560 บาท ค่าซ่อมบำรุง 54,739.15 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง/เช่าที่พักเจ้าหน้าที่ 50,960 บาท รวม 315,259.15 บาท ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่อง ขนาดความกว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ดำเนินการขุดลอกเสร็จเรียบร้อย และส่งมอบเครื่องจักรเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้ประกาศสรรหาผู้ประสงค์จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน อ่างเก็บน้ำอำปึลกง จำนวน 43 ช่อง ขนาดช่องละ กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร มีผู้ยื่นความประสงค์ จำนวน 3 ราย เสนอความประสงค์ทั้งหมด 11 ช่อง คิดเป็นปริมาตรดินขุด 91,250 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ดำเนินการขุดลอกเสร็จแล้ว จำนวน 7 ช่อง ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ได้ดำเนินการประกาศสรรหาผู้ประสงค์จะทำการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน อ่างเก็บน้ำอำปึลกง ในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 30 ช่อง ขนาดช่องละ กว้าง 50 เมตร ยาว 50 เมตร ปริมาตรดินขุด 10,000 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการของโครงการชลประทานสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงกำหนด ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์ในการขุดลอกแล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท ได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ สร.0318/1140 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายงานผลการดำเนินการฯ ดังกล่าวเพื่อทราบแล้ว.