สรรพสามิตสุรินทร์ร่อนหนังสือสั่งงดร้านค้าขายเครื่องดืมแอลกอฮอล์ทันที

Spread the love

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็น โรคคิดต่ออันตรายตามประกาศกระทวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อันตราย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อให้ชาวสุรินทร์ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid 19 และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 1154 /2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์จึงประกาศให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ. ศ. 2560  งดจำหน่ายสุราทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งจำทั้งปรับ ตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามและปรึกษาได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ โทร 0445 110 1 2 ในวันและเวลาราชการ อีเมล surin@excise.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศณวันที่ 2 เมษายน 2563 

 ลงชื่อนางสาวสำรวย ระษารักษ์

สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์