รวม ‘พักชำระหนี้รถยนต์’ ลดภาระช่วง ‘โควิด-19’ ระบาด

Spread the love

รวม 7 สถานบันการเงินและลีสซิ่ง ที่ออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” ช่วยลดภาระช่วง “โควิด-19” ระบาด

ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง 7 แห่งออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” หวังช่วยลดภาระลูกค้าที่ต้องเผชิญกับ “วิกฤติโควิด-19” ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนี้

หมายเหตุ: ธนาคารธนชาตให้สิทธิขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ขยายวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้ง ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน

  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

– พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  •  ธนาคารกสิกรไทย 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มี.ค.63)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

  •  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

  •  ธนาคารธนชาต สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE 

1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

2. ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

เงื่อนไข

– สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

– สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของCOVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

– กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

– การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

– กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

– ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

– สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563  

ที่มา: ธนาคารธนชาต

  •  ธนาคารทิสโก้ 

– ลูกหนี้รายย่อย

– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

– ลดภาระการผ่อนชำระ

– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

– ลดค่าธรรมเนียม

ที่มา: ธนาคารทิสโก้