เปิดวิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

Spread the love

เปิดวิธีการลงทะเบียนของลูกจ้าง พนักงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน มีผล 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน / นายจ้างไม่ให้ทำงาน

-รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว

-รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้ 50% ของค่าจ้าง ต้องไม่เกิน 7,500 บาท