จ.สุรินทร์ วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี พ.ศ.2562-2563

Spread the love

           นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดสุรินทร์มักประสบปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีสภาพฝุ่นควันปกคลุมหลายพื้นที่ สาเหตุเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ การเผาวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว กิ่งไม้ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร การเผาป่า และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหาสำคัญ จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

            ทั้งน้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี จังหวัดสุรินทร์จึงกำหนดมาตรการให้หน่วยงานดำเนินการ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดสุรินทร์ปี พ.ศ.2562-2563 และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ.2562-2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้รายงานสถานการณ์และการดำเนินการของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานที่กำหนดรายละเอียด ไปยังประจำกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ เป็นประจำทุกวันพุธ ทางโทรสารหมายเลข 0 4414 3057

            สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์เกิดขึ้น ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และรายงานประจำกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ทราบทันที ทั้งนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดตลอดจนหนังสือที่อ้างถึง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์