เกษตรจังหวัดส่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา สนับสนุนชาวบ้านกำจัดโรครวงข้าวไหม้แล้ว

Spread the love

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายพีระเดช สายแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และนางผ่องใส คงเกตุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนายสุวพงศ์ ใบพลูทอง เกษตรอำเภอปราสาท พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท

ประชุมสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าวระยะออกรวง ณ ศาลาประชาคมหมู่1 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร ผู้นำชุมชน ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไหม้ข้าว

เข้าประชุมและร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาจำนวน 40 ราย ผลิตเชื้อได้ 140 กิโลกรัม สามารถฉีดพ่นนาข้าวได้ 420 ไร่ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าและหัวเชื้อไตรฯ ให้สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาทและเกษตรกรนำไปใช้ควบคุมกำจัดโรคไหม้เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น