สพป.สุรินทร์เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯเผยงานศิลปะคืองานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิตโดยแทบไม่ต้องใช้ต้นทุน

Spread the love

สพป.สุรินทร์เขต 1 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าฯเผยงานศิลปะคืองานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิตโดยแทบไม่ต้องใช้ต้นทุน

10 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 โรงเรียนหนองโตง โดยมี นายคำบุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และคณะฯ ให้การต้อนรับ

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา ครอบคลุมรอบด้านในทุกมิติ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี ศิลปนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะต้องจัดประสบการณ์หรือเปิดเวทีให้กับผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกซึ่งความสามารถ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพและทักษะทางด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าต่อไป” นายคำบุ่น กล่าว

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เผยว่า ตนรู้สึกดีใจ ที่ทางการศึกษาได้จัดงานส่งเสริมเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ทางด้านศิลปะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้งานศิลปะคือเทรนของคนทั้งโลก เมื่อโลกเปลี่ยนไป ทุกอย่างก็เปลี่ยนตาม เมื่อก่อน เรื่องการเต้นรำ เต้นกิน รำกินจะถูกมองว่าไม่ดี เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสร้างรายได้มหาศาล ในขณะที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลย

ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้ได้คิดนอกกรอบคือการเปิดจิตนาการของเด็ก “สมัยผมอยู่กาฬสิน ผมมีโครงการไข่นอกคอก ซึ่งอยากนำมาใช้กับสุรินทร์บ้านเรา อยากเชิญชวนให้หัวหน้าการศึกษามาร่วมคิด ร่วมทำกัน” นายไกรสร กล่าว

อนึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้มีการจัดต่อเนื่องมา 69 ครั้งแล้ว โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทํางานราชการให้น้อยลง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ได้เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครั้ง นับว่าเป็นงานที่มีชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีตนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 100 ปี

เจตนาของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสามารถส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้าหมาย นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับพัฒนาองค์ความรู้ มีความตื่นตัวค้นคว้าหาความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการเตรียมตัว และเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับภาค

สุรินทร์ร้อยแปด – รายงาน