อบจ.สุรินทร์ จับมือท้องถิ่น MOU ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

Spread the love

การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จังหวัดสุรินทร์ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์ ส่วนป่ารีสอร์ท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นการลงนามระหว่างภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฯ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิฯ อำเภอจอมพระ โดย นายวรชัย ศรีวัฒนสุวรรณ นายอำเภอจอมพระ และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ๒๕ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได/องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย/องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม/องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง/เทศบาลตำบลจอมพระ/องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ/เทศบาลตำบลกระหาด/เทศบาลตำบลบุแกรง/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท/องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวี/องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข/องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ/องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ/เทศบาลตำบลเมืองแก/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ/เทศบาลกันตวจระมวล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ/เทศบาลตำบลกาบเชิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา


การลงนาม MOU ดังกล่าว ถือเป็นการเปิดตัว (Kick Off) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่จังหวัดสุรินทร์จะขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กปฐมวัยในครอบครัวขาดแคลนและด้อยโอกาสร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด ในรอบระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากนี้


หลังจากมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับสมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กเยาวชนจังหวัดสุรินทร์” ครั้งที่ ๒ ให้กับ บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ๒๕ แห่ง พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เป็นกลุ่มนักถักทอชุมชน รวมจำนวน ๘๕ คน ต่อเนื่องจากวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่สวนป่ารีสอร์ท ทั้งนี้ เพื่อสร้างความความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นักถักทอชุมชน ร่วมการวางแผนกระบวนดำเนินงาน การติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้รับการสนับสนุนกระบวนการอบรมในครั้งนี้จากทีมวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

#เปลี่ยนองศาปฏิรูปเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
#จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้
#จังหวัดสุรินทร์ 
#กสศ#มูลนิธิสยามกัมมาจล
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์