จ.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์ปี 2562 ในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท

Spread the love

เมื่ิอวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์ปี 2562 จากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 อนุมัติในหลักการให้จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ส่วนอีก 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท นั้น

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในหลักเกณฑ์การดำเนินการ แนวทาง และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ทางอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเข้ามา สำหรับโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย มี 2 ลักษณะ คือ ขุดลอก และวางท่อ มีการเสนอรวมอยู่ที่ 214 โครงการ งบประมาณกว่า 700 ล้านบาท (ซึ่งเกิน 500 ล้านบาท) จึงได้มีการหารือแนวทางโดยพิจารณาจากความสำคัญเร่งด่วน ปรับลด และตัดโครงการบางโครงการออกให้เหมาะสม และให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ ( 2 ก.ย.) เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ผ่านความเห็น ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.) ก่อนที่จะเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 (CBO) พิจารณาจัดสรรงบกลางตามขั้นตอนต่อไป

#จังหวัดสุรินทร์ #การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร
ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์