สถิติอาสาสมัครส่งน้ำให้ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งแล้วกว่า 5 แสนลิตร

Spread the love

สุรินทร์ – ภาคประชาชนในนามกลุ่ม คนสุรินทร์รวมใจกู้วิกฤติภัยแล้ง ร่วมประชุมสรุป กำหนดบทบาทกลุ่มหลังจากทำงานบริการประชาชนในรูปแบบอาสามากว่า 5 วันที่าผ่านมาเผยส่งน้ำไปแล้วกว่า 5 แสนลิตร ทั้งนี้พื้นที่ที่ไปส่งมีหน่วยงานท้องถิ่นกำกับดูแลอย่างเทศบาล อบต. จึงอยากให้ท้องถิ่นขยับความพร้อมเตรียมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ภาคประชาชนในนามกลุ่ม “คนสุรินทร์รวมใจกูภัยวิกฤติภัยแล้ง” เรียกแกนนำกลุ่มเพื่อกำหนดบทบาท วางตัว ต่อปัญหาดังกล่าว โดยนายประยุทธ เขียวหวาน ตัวแทนกลุ่ม สรุปกันว่าเราได้เห็นการมีมาตรการการแก้ปัญหาของหน่วยงานนรัฐ ทั้งเฉพาะหน้า ระยะกลาง ระยะยาว กล่าวคือเฉพาะหน้า หาแหล่งน้ำสำรองเพื่อผลิตน้ำประปา ได้มีการประสานกันจนได้ข้อยุติว่ามีน้ำจากเหมืองหินเขาสวายแก้ปัญหาได้ระยะหนึ่งประมาณอย่างน้อยครึ่งปี การประปา ราชการอาทิ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ชลประทาน ต้องร่วมแก้ปํญหาและประสานกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระยะยาวเราเห็นมีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งแล้ว ซึ่งวิธีและกระบวนการก็มีรายละเอียดที่ต้องร่วมดูก่อน แต่ก็เห็นว่ารัฐตื่นตัวแล้ว แต่ทั้งนี้การส่งน้ำไปสิ่งในพื้นที่ ที่มีหน่วยงานท้องถิ่น อย่าง เทศบาล อบต. ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบเขาโดยตรง จึงอยากให้ทางท้องถิ่นขยับเข้ามาร่วมรับเรื่องและร่วมแก้ปัญหานี้ให้ประชาชนร่วมกัน

และทั้งนี้ ในช่วงนี้ทางกลุ่มจะยุติบทบาทการช่วยเหลือการจัดส่งน้ำบริการน้ำ ก่อนเนื่องจากมีฝนและมีการหาแหล่งน้ำได้แล้ว หน้าที่ตรงนี้ขอส่งมอบให้การประปาฯ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่โดยตรงประสานงานกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ ทั้งนี้ทางกลุ่มจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที ที่มีการร้องขอสนับสนุนมายังกลุ่ม กรณีที่ภาครัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ทางด้านนางสาวกรรณิการ์ พิมพ์แก้ว อาสาสมัครผู้รับเรื่องการร้องขอรับน้ำจากประชาชน ได้สรุปตัวเลขจำนวนน้ำที่ทางกลุ่มได้วิ่งส่งให้ประชาชนในช่วงเวลา 5 วันทีผ่านมา รวมเกือบ 5 แสนลิตรแล้ว


วันที่ 20/07/62 จำนวนน้ำที่นำแจกจ่าย ทั้งหมด 148,000 ลิตร

  • รถน้ำ เข้าร่วมเป็น จำนวน 6 คัน
  • รถน้ำ อบจ 2 คัน
  • รถน้ำ แขวงการทาง 1 คัน
  • รถน้ำ ตชด. 2 คัน
  • รถน้ำ อบต. กังแอน 1 คัน

พื้นที่ให้บริการ

1. หมู่บ้านเคหะ
2.บ้านเอื้ออาทร
3.บ้านโคกมะเมียน
4.บ้านดู่
5.ชุมชนหลังมอ
รวมแล้วประมาณ 70-90 หลังคาเรือน


21/07/62 จำนวนน้ำที่นำแจกจ่ายทั้งหมด 129,000 ลิตร

รถน้ำจำนวน6คัน
รถน้ำ อบจ 2 คัน
รถน้ำ แขวงการทาง 1 คัน
รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัย 2 คัน
รถน้ำ วีอาร์ กู้ชืพ 1

นำน้ำออกแจกจ่ายบ้านเรือนประชาชน
1.หมู่บ้านเทพวิรุต
2.อนามัยสลักได
3.โรงเรียนสลักได
4.ศูนย์ฟร์อด
5.เคหะ
รวมแล้วประมาณ 70-90 หลังคาเรือน


22/07/62 จำนวนน้ำที่นำแจกจ่ายทั้งหมด 86,000 ลิตร

รถน้ำจำนวน 5 คัน
รถน้ำ อบจ คันที่ 1 และ 2
รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัย คันที่ 1 และ 2
รถน้ำ วีอาร์ กู้ชืพ 1

นำน้ำออกแจกจ่ายบ้านเรือนประชาชน
1.หมูบ้านกฤษนัย
2.หอพักบริเวณหลังมอ
3.บ้านหนองกง
4.บ้านทนง
5.ตำบลนอกเมือง
รวมแล้วประมาณ 50-70หลังคาเรือน


24/07/62 จำนวนน้ำที่นำแจกจ่ายทั้งหมด 68,000 ลิตร

พื้นที่บริการ
-ตำบล แสลงพันธ์ จำนวนน้ำ 31,000 ลิตร
-รอบเย็น ส่ง เรือนจำกลาง จำนวนน้ำ 29,500 ลิตร
-รอบดึก บริเวรหอหลังมอ จำนวนน้ำ 7,500 ลิตร

จำนวนรถ 7 คันค่ะ

-รถน้ำ อบจ คันที่ 1 และ 2
-รถน้ำ แขวงทางการ 1
-รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัยสุรินทร์ คันที่ 1-2 และ 3
-รถน้ำ วีอาร์ กู้ชืพ 1


25/07/62 จำนวนน้ำที่นำออกแจกจ่ายทั้งหมดวันนี้ 34,000 ลิคร

-รถน้ำ อบจ คันที่ 1 และ 2
-รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัยสุรินทร์ คันที่ 1-2 และ 3
-รถน้ำ วีอาร์ กู้ชืพ 1

พื้นที่บริการ
1.เรือนจำกลางสุรินทร์
2.หอพักบริเวณหลังมอ


26/07/62 จำนวนน้ำที่แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านทั้งหมด 33,500 ลิตร

จำนวนรถวิ่งแจกจ่ายน้ำ 4 คัน
รถน้ำ อบจ คันที่ 1 และ 2
รถน้ำ แขวงการทาง 1
รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัย คันที่ 1

พื้นที่ให้บริการ

1.เฉียง
2.การเคหะ
3.บ้านตาเตียว
4.บริเวณหลังมอ
5.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
6.บ้านถนน
7.ร้านหมูหมู 3


27/07/62 จำนวนน้ำที่แจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านทั้งหมด 5,000 ลิตร

จำนวนรถวิ่งแจกจ่ายน้ำ 2 คัน
รถน้ำ เฉพาะกิจอาสาสมัครกู้ภัย คันที่ 1
รถน้ำ วีอาร์ กู้ชืพ

พื้นที่ให้บริการ

1.บริเวรหลังมอ
2.การเคหะ