สุรินทร์ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิจารณาวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำแล้ง

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมพิจารณาวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำดิบทำน้ำประปาเหลือน้อยโดยเฉพาะอ่างหลักที่ใช้ทำทำน้ำประปาหล่อเลี้ยงชมชนเมืองสุรินทร์อย่างห้วยเสนง

พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน


วันนี้( 8 ก.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภารัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตน้ำดิบที่มาใช้ทำน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมืองที่มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมาใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์มีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุดในรอบหลายๆปีหรือน้อยที่สุดที่สร้างอ่างมาก็ว่าได้ เนื่องจากในปีนี้จังหวัดสุรินทร์มีปริมาณฝนตกน้อยมากทำให้ไม่มีมวลน้ำไหลลงสู่อ่าง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างหลักในการผลิตน้ำประปาจ่ายหล่อเลี้ยงในตัวเมืองสุรินทร์เดือนละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจะกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำอำปึลซึ่งเป็นอ่างพี่เลี้ยงคอยส่งน้ำให้กับห้วยเสนง ก็มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดเช่นกันคือปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจากความจุทั้งหมดกว่า 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นวิกฤตน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตชุมชนเมืองถ้าฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้ คิดว่าจะมีน้ำใช้ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม


ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวัดสุรินทร์โดยมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเจ้าภาพหลักในการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาวางแผนในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำในครั้งนี้ดังนี้
ขุดร่องน้ำที่มีอยู่ในแอ่งต่างๆบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงให้ไหลไปรวมกับที่บริเวณเครื่องสูบน้ำทำน้ำประปาของการประปาสุรินทร์ 


ขอรับการสนับสนุนฝนหลวงทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งทางฝนหลวงได้ตั้งหน่วยขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์และได้บินขึ้นทำฝนเทียมทุกวัน ๆละ 2 – 3 เที่ยว 
ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 


ขุดบาดาลโดยรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าอ่าง และหาแหล่งน้ำดิบจากแหล่งอื่นๆที่มีโดยรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อผันน้ำมาช่วย เช่นอ่างน้ำตาของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากฝายขั้นน้ำลำชีบริเวณบ้านใหม่ และน้ำจากหมู่ระเบิดหินจากเขาสวาย เป็นต้น 


และที่สำคัญได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริง ไม่ต้องตื่นตระหนกกับวิกฤตในครั้งนี้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้มีแนวทางเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะสามารถมีน้ำประปาใช้ไปจนผ่านวิกฤตหรือจนกว่าฝนจะตกตามฤดูกาล แต่ที่สำคัญขอความร่วมมือประประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้อย่างคุ้มค่า

ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์/ รายงาน