สุรินทร์เป็นเจ้าภาพประชุมเชิงวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนสุรินทร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ และข้อระวังในการใช้ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Spread the love

จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพประชุมเชิงวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนสุรินทร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ และข้อระวังในการใช้ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ หลายหน่วยงานประกอบด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์ จำกัด ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพรสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

จัดประชุมเชิงวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนสุรินทร์เพื่อนำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ เกี่ยวกับการนำ “กัญชา” มาใช้ร่วมกับการแพทย์แบบบูรณาการ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้มีการบรรยายนำเสนอข้อมูลหลากหลายประเด็น ได้แก่

  • การสกัดและกลั่นน้ำมันกัญชา
  • ประสบการณ์การใช้น้ำมันกัญชา
  • สายพันธุ์ การเพาะปลูกแบบเปิดเพื่อเปิดโอกาสของเกษตรต่อการปลูกกัญชา
  • ความเป็นจริงของชีวิตกับการใช้กัญชาทางการแพทย์
  • จิตแพทย์กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และ
  • ความรู้ ความเข้าใจกัญชากับการรักษาทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันกัญชา เป็นต้น

โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ ผู้มีประสบการตรงจากการใช้กัญชา และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ อ.จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิด และเป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งกว่า 1,000คน

ภาพข่าวโดย – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์