กฎหมาย กำหนดนายกท้องถิ่น “ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ”

Spread the love

ราชกิจจานุเบกษากำหนดนายกท้องถิ่นดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ “ไม่ได้” และคนเดิมจะสมัครนายกท้องถิ่นใหม่ต้องรอ 4 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักสำคัญ คือ

– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
     มาตรา 35/2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีตั้งแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

– พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562 
     มาตรา 48 สัตต นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
     ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562
    มาตรา 58/2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดกันเกินสองวาระไม่ได้
    ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

ที่มา – ท้องถิ่นไทย