จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญเกษตรกรเลือกผู้แทนเกษตรกร 16 มิ.ย. นี้

Spread the love

ขอเชิญเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน นี้


จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ถือบัตรประชาชน เข้าคูหากา X เบอร์เดียว

โดยตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสุรินทร์ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง 17 อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีผู้แทนเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตกร ทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ด้วย 

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 17 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 154,544 คน ในเขต 150,822 คน นอกเขต 3,648 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 132 หน่วย โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จำนวน 7 คน