“หมอครอบครัว” ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

Spread the love

“หมอครอบครัว” ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว

ทีมหมอครอบครัว คือ ทีมผู้ดูแลสุขภาพประจำครอบครัว  กระจายครอบคลุมในทุกครัวเรือนทั่วไทย พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพถึงที่บ้าน และสามารถส่งต่อผู้ป่วย  โดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา  

เป้าหมาย

  1. ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาพดี ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
  2. ครอบครัว ชุมชน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ
  3. มีระบบการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพและดูแลกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ดูแลประชากร 1,250 – 2,500 คน

ทีมชุมชน : อสม. / อปท. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / แกนนำกลุ่มต่างๆ / จิตอาสา / ภาคีต่างๆ
บทบาท : ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน

ทีมตำบล : พยาบาลวิชาชีพ / นักวิชาการสาธารณสุข / ทันตาภิบาล / เจ้าหน้าที่ สธ.อื่นๆ / แพทย์
บทบาท : ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ประเมินปัจจัยเสี่ยง เป็นพี่เลี้ยงทีมชุมชน

ทีมอำเภอ : ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ฯลฯ และทีม สสอ.
บทบาท : ให้บริการที่ รพ.ชุมชน สนับสนุนด้านวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงให้ทีมตำบล

ข้อมูลจากงานวิจัย สวรส. : ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว   
ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่าย  คลิก http://kb.hsri.or.th