โรงเรียนกาบเชิงวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

Spread the love

ประกาศโรงเรียนกาบเชิงวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


ด้วยโรงเรียนกาบเชิงวิทยา อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้


๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ครูสอนเอกภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นในวันสมัครด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) ***สามารถสอนภาษาจีนได้หรือ
(วิชาเอกภาษาจีน) **** สามารถสอนภาษาอังกฤษได้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.-๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ


๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. การยื่นใบสมัคร


๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ Facebook โรงเรียน
กาบเชิงวิทยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม