รับสมัครนักวิชาการศูนย์วิชาการฯ ทำหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการการ กำกับติดตามและสนับสนุนโครงการ

Spread the love

ประกาศสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์วิชาการฯ ทำหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการการ กำกับติดตามและสนับสนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓ ) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หากมีความสามารถจะพิจารณาเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ ๓ ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ
 • มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
 • มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
 • มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ ๒๗ ปี ไม่เกิน ๓๕ ปี
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสาน และประจำที่ สนง.สุรินทร์
 • สามารถเริ่มงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

คุณลักษณะ

มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม บทบาทหน้าที่ สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ ร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และวิเคราะห์นำใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางวิชาการ/ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สังเคราะห์ และนำใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางวิชาการจัดทำรายงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการหน้าที่ตามที่มอบหมาย

หมดเขตรับสมัคร ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัวมาที่ esanhealth@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๔-๐๔๐-๒๘๘ มือถือ ๐๘๕-๔๑๘๓๓๔๘