ม.แม่โจ้ อบรม ติดตาม แนะนำการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรบ้านศรี-บ้านโคกไทรงาม จ.สุรินทร์

Spread the love
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ดร.ประภากร ธาราฉาย และคณะ อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และติดตามผลการเลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงไก่-เป็ดไข่ใ ห้กับเกษตรกร บ้านศรี ต.สังขะ บ้านอาวอก ต.ขอนแตก บ้านโคกไทรงาม ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์