สุรินทร์ – เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรรอบใหม่

Spread the love

สุรินทร์-เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรรอบใหม่ เกษตรอำเภอท่าตูม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความรู้ เกษตรกร ติวเข้ม 5 ฐานเด็ด ผลิตปุ๋ย น้ำถ่าน ผลิตพืชอาหาร ลดต้นทุนการผลิต ภายในศูนย์ การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สุรินทร์-วันนี้(26 เม.ย.62) ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) บ้านบุผาง ม.3 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 โดยมีนางดวงใจ วัฒนกุล เกษตร อ.ท่าตูม เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตร อ.ท่าตูม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรขึ้นในระดับชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร รวมถึงเป็นเครื่องมือในการดูแลเกษตรกร การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในระดับชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ หรือที่เรียกสั้นๆว่า ศูนย์ ศพก. รวมทั่วประเทศจำนวน 882 ศูนย์ โดยใช้หลักจำแนกพื้นที่ตามความเหมาะสมกับชนิดพืช (ZONING) ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมมาก (S1) พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย (S3) และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N) บวกกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อเป็นแห่ลงเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในด้านการเกษตร ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ การคัดเลือกใช้พันธุ์ดี การจัดการดี โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ที่ 1 การทำปุ๋ยหมัก ,สถานีเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมใหม่ในการผลิตเห็ดนางฟ้า โดยไม่ใช้ขี้เลื่อย,สถานีเรียนรู้ที่ 3 การปรับสภาพน้ำบาดาลด้วยวิธีธรรมชาติ,สถานีเรียนรู้ที่ 4 การผลิตพืชอาหารและการขอมาตรฐาน GAP และสถานีเรียนรู้ที่ 5 การผลิตถ่านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แปลงทำการเกษตร

โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถและเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 100 ราย ที่จะหมุนเวียนเข้ารับการถ่ายทอดตามฐานเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมถึงการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานภาคเครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ก่อนการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ นอกจะเป็น ศพก.หลักของ อ.ท่าตูมแล้ว ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.สุรินทร์ด้วย โดยมีนายธวัชชัย บุญมีชัย เป็นประธาน ศพก.และเจ้าของศูนย์ ศพก.ดังกล่าว

นอกจากนี้ สนง.เกษตร จ.สุรินทร์ ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีเกษตรกรเป้าหมายร่วมงานจำนวน 150 คน และกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างภาคเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 40 คน รวมมีเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 300 คน ซึ่งพบว่าเกษตรกรต่างให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ที่มา : สยามรัฐ